Αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

 • Η υπαγωγή στην ασφάλιση του κάθε κατά νόμο ασφαλιστέου προσώπου.
 • Η τήρηση και έγκαιρη ενημέρωση των ατομικών μερίδων των εργοδοτών και παρακολούθηση των οφειλόμενων και καθυστερούμενων εισφορών.
 • Η τήρηση και ενημέρωση των ατομικών καρτελών των ασφαλισμένων με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.
 • Η μέριμνα για την απογραφή των εργοδοτών και των ασφαλισμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.
 • Η επιμέλεια για την κίνηση κατά τον νόμο διαδικασίας για ρύθμιση εξόφλησης σε δόσεις οφειλών εργοδοτών και παρακολούθηση της πληρωμής των δόσεων.
 • Η μέριμνα για τη συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης των εργαζομένων.
 • Η επιμέλεια για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων καθώς και για την εμπρόθεσμη κατάθεση αυτών.
 • Ο έλεγχος των κατά μήνα αποστελλομένων δικαιολογητικών εισπράξεων, υπολογισμός και καταλογισμός των προκυπτουσών διαφορών και προσθέτων τελών, συμφωνία με τις καταθέσεις και αποστολή τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις.
 • Η επιμέλεια για τη λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου προς είσπραξη οφειλών από καθυστερούμενες εισφορές – συνεισφορές με κατάθεση των μηνύσεων, σύμφωνα με την κατά Κ.Ε.Δ.Ε. διαδικασία, τις κείμενες διατάξεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου.
 • Η επιμέλεια για την έκδοση Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε) και Πράξεων Πρόσθετης Επιβολής Εισφορών (Π.Π.Ε.Ε), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Η διαβίβαση στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ.
 • Η τήρηση «Μητρώου μηνύσεων» και είσπραξης οφειλών κατά Κ.Ε.Δ.Ε καθώς και παρακολούθηση της πορείας των γενομένων ενεργειών.
 • Η φροντίδα για την προάσπιση διά της δικαστικής οδού των συμφερόντων του Ταμείου εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.
 • Ο έλεγχος της νομιμότητας και πληρότητας όλων των δικαιολογητικών και παραστατικών των διοικητικών δαπανών και αποστολή τους στην Κεντρική Υπηρεσία για εξόφληση.
 • Η παραλαβή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών για την απονομή συντάξεων και εφάπαξ παροχών και η προώθηση αυτών στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Ταμείου για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Ειδικότερα για τον πρώην Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου, διενεργείται η επεξεργασία και ο υπολογισμός του πληρωτέου ποσού.
 • Η διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, αναπαραγωγή εγγράφων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών. Η τήρηση πρωτοκόλλου.
 • Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και η επικύρωση αντιγράφων.
 • Η τήρηση αρχείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών και μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

< Περιφερειακές Υπηρεσίες