Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών

Τα θέματα ασφάλισης και εφάπαξ παροχών:
(Α) του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του
(Β) του κλάδου πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) με τους Τομείς του
(Γ) του τέως Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) και
(Δ) του τέως Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.)
εντάχθηκαν στις αρμοδιότητες της Γ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών η οποία επιμελείται των ανωτέρω θεμάτων των Τομέων:

Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.

α. Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου,
β. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών,
γ. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης,

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
α. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.,
β. Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ – Δ.Ε.Η.),
γ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε.,
δ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού,
ε. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης,
στ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης,
Από 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ).

(ΚΥΑ Φ.80000/55949/14809/27-12-2016 (ΦΕΚ 4288/τ.Α’/30-12-2016))