Δ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών

Τα θέματα ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του τέως Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με τους Τομείς του, εντάχθηκαν στις αρμοδιότητες της Δ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών η οποία επιμελείται των ανωτέρω θεμάτων των Τομέων:

α. Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
β. Πρόνοιας Υγειονομικών
γ. Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών
δ. Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών
ε. Πρόνοιας Συμβολαιογράφων
στ. Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Από 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ).

(ΚΥΑ Φ.80000/55949/14809/27-12-2016 (ΦΕΚ 4288/τ.Α’/30-12-2016))