Διοίκηση

Το Ταμείο Διοικείται από το Διοικητή και εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

α. το Διοικητή ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

β. δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, με τoυς αναπληρωτές τους

γ. δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, με τoυς αναπληρωτές τους

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, με τον αναπληρωτή του

ε. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, με τον αναπληρωτή του

στ. έναν (1) ειδικό επιστήμονα με τον αναπληρωτή του

ζ. έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του

 

Οι Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..

  • Διοικητής Νικόλαος Μπρίκης
  • Υποδιοικητής Μπασιούκας Μάρκος, αρμόδιος για θέματα της Γεν. Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών: 1. Της Α΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης 2. Της Β΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης και 3. Της Ε΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης 4. Της Α΄ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών και 5. Της Γ΄ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών
  • Υποδιοικητής Κυριακόπουλος Δημήτριος, αρμόδιος για θέματα της Θέματα της Γεν. Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών: 1. Της Γ΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης 2. Της Δ΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης και 3. Της ΣΤ΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης 4. Της Ζ΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης 5. Της Β΄ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών και 6. Της Δ΄ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών
  • Τρέχουσα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου