Επικοινωνία

ΠΡΟΣΟΧΗ:

α) Η διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χωρίς ψηφιακή υπογραφή, επιτρέπεται και έχει ισχύ μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, αν δεν συνδέεται με την παραγωγή εννόμων αποτελεσμάτων ή με την άσκηση δικαιώματος, ιδίως όταν έχουν ως περιεχόμενο ερωτήματα, εγκυκλίους, οδηγίες, μελέτες, στατιστικά στοιχεία, αιτήσεις παροχής πληροφοριών και σχετικές απαντήσεις.

[άρθρο 2 του Π.Δ. 342/2002 (ΦΕΚ 284Α)].

β) Τα μηνύματα που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων πρέπει να περιέχουν:
1. το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία,
2. τη διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας,
3. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
4. τον αριθμό τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το μήνυμα.

Αν στο μήνυμα προσαρτώνται αρχεία δεδομένων, αναγράφεται ο χαρακτήρας και τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας των δεδομένων αυτών.

[άρθρο 14 του Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

< Επιστροφή