Θεσμικό πλαίσιο

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» ξεκίνησε την λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2017 (Ν.4387/2016, άρθρο 74, ΦΕΚ 85/τ.Α/12-05-2016) με την μετονομασία του Ε.Τ.Ε.Α. (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), το οποίο ιδρύθηκε με τον Ν.4052/2012 (άρθρο 35) (ΦΕΚ 41/τ.Α/01-03-2012) και τη ένταξη σε αυτό των Ταμείων Πρόνοιας (Ν.4387/2016, άρθρο 75, ΦΕΚ 85/τ.Α/12-05-2016).
Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α/01-03-2012),
Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α/12-05-2016)

Θεσμικό πλαίσιο σχετικό με το ΕΤΕΑΕΠ:

Ένταξη

Νόμος 3029/2002 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/11-07-2002)
ΥΠ.ΕΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. Φ.80020/ΟΙΚ.26446/976/2-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΦΛ-ΘΥΤ)
Άρθρο 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/τ.Α’/31-12-2012)
Άρθρο 4 Νόμου 4225/14, (ΦΕΚ 2/τ.Α’/07-01-2014)
Άρθρο 29 του Νόμου 4325/15, (ΦΕΚ 47/τ.Α’/01-05-2015)
Άρθρο 19 του Νόμου 4331/15, (ΦΕΚ 69/τ.Α’/02-07-2015)
Άρθρο 1 του Νόμου 4334/15, (ΦΕΚ 80/τ.Α’/16-07-2015)
Έγγραφο Φ.80020/οικ44251/δ15.750/07-11-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΜ8465Θ1Ω-ΖΒ2)

Ασφαλιστέα Πρόσωπα

Άρθρο 14 του Νόμου 3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/03-04-2008)
Προεδρικό Διάταγμα 284/1992 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/28-08-1992)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 11777/29-06-2012 (ΑΔΑ: Β43Ρ4691ΩΓ-Ω2Χ)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 2102/30-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΚ0ΡΕΩ-ΚΜ5)

Πόροι

Άρθρο 5 του Νόμου 4225/2014, (ΦΕΚ 2/τ.Α’/07-01-2014)
Άρθρο 1 του Νόμου 4334/2015, (ΦΕΚ 80/τ.Α’/16-07-2015)

Οικονομικό Σύστημα Λειτουργίας

Νόμος 4254/2014, (ΦΕΚ 85/τ.Α/07-04-2014)

Διοικητικό Συμβούλιο

ΥΑ Δ1/39251/13133/18-09-2019 (ΦΕΚ 771/ΥΟΔΔ/23-09-2019)
ΥΑ Δ1/39451/13208/13-09-2019 (ΦΕΚ 742/ΥΟΔΔ/16-09-2019)
ΥΑ Δ1/39450/13207/13-09-2019 (ΦΕΚ 740/ΥΟΔΔ/16-09-2019)
YA Δ1/39453/13210/12-09-2019 (ΦΕΚ 737/ΥΟΔΔ/16-09-2019)
ΥΑ Δ1/οικ.24373/8518/29-05-2019 (ΦΕΚ 318/ΥΟΔΔ/31-05-2019)
ΥΑ Δ9/46434/14332 /20-10-2017 (ΦΕΚ 530/ΥΟΔΔ/26-10-2017)
Y.A. Δ9/58093/15421/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/τ.ΥΟΔΔ/28-12-2016)
Άρθρο 80 του Νόμου 4387/2016, (ΦΕΚ 85/τ.Α’/12-05-2016)
Άρθρο 220 του Νόμου 4281/2014, (ΦΕΚ 160/τ.Α’/08-08-2014)
Άρθρα 59 και 77(ΙΒ) του Νόμου 4144/2013, (ΦΕΚ 88/τ.Α/18-04-2013)

Διάρθρωση των οργανικών μονάδων

ΚΥΑ Φ.80000/55949/14809/27-12-2016 (ΦΕΚ 4288/τ.Β’/30-12-2016)

Οικονομική Οργάνωση

Άρθρο 35 του Νόμου 4111/2013, (ΦΕΚ 18/τ.Α’/25-01-2013)
Άρθρο 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 4/5-12-2012, (ΦΕΚ 237/τ.Α’/05-12-2012)

Διάφορα θέματα

Φ20021/12403/579/06-06-2003 (ΦΕΚ 772/τ.Β’/17-06-2003)
Φ20021/8228/372/27.4.2005 (ΦΕΚ 616/τ.Β’/10-05-2005)
ΙΚΑ Τ01/652/6/ΕΓΚ.17/24-2-14 (ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ)
Απόφαση: 203938/30-09-2019 (ΦΕΚ 3746/τ.Β/10-10-2019)