Οργανόγραμμα

Το απόσπασμα οργανογράμματος αφορά τη Διάρθρωση των οργανικών μονάδων, σε επίπεδο Διεύθυνσης του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών, της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.80000/55949/14809/27-12-2016 (ΦΕΚ 4288/τ.Α’/30-12-2016).