Τέως Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)

Τα θέματα ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του τέως Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων υπαλλήλων εντάχθηκαν στις αρμοδιότητες της Α’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών η οποία επιμελείται των ανωτέρω θεμάτων των Τομέων:

α. Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων,

β. Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.,

γ. Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος,

δ. Πρόνοιας Προσωπικού Εμπο- ρικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους,

ε. Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών,

στ. Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του τέως Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) καθώς και του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας προσωπικού του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ).

(ΚΥΑ Φ.80000/55949/14809/27-12-2016 (ΦΕΚ 4288/τ.Α’/30-12-2016))