ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.4152/13

1.Αίτηση Ν.ΑΡΧΗΣ
Στη ρύθμιση Ν.ΑΡΧΗΣ, μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (πλήν των προαιρετικά ασφαλισμένων) οι οποίοι έχουν καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές από 01/01/2013 και εφεξής.
Αφορά οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές έως 31/12/2012 και την τμηματική καταβολή τους έως 48 δόσεις, με έκπτωση επί των προσθέτων τελών, ανάλογα με το χρόνο εξόφλησής τους.
• 40% εάν η οφειλή εξοφληθεί έως 30/6/2014
• 35% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 1/7/2014 έως 30/6/2015
• 30% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 1/7/2015 έως 30/6/2016
• 25% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 1/7/2016 έως 30/6/2017

Κατ’ εξαίρεση, μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και η κύρια οφειλή τους δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων καθορίζεται βάσει του εισοδήματός τους με ανώτατο αριθμό δόσεων τις 100 και ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ, με τους παρακάτω όρους:
• Αδυναμία εξόφλησης εφάπαξ ή έως 48 μηνιαίες δόσεις
• Χωρίς έκπτωση επί των προσθέτων τελών

2.Αίτηση ΠΑΓΙΑΣ
Ρυθμίζονται οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30/11/2013 με τμηματική καταβολή έως 12 δόσεις.

Εφάπαξ εξόφληση
Δεν απαιτούνται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά

Απαραίτητη προϋπόθεση μέχρι την εξόφληση της οφειλής η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι από την δημοσίευση του Ν.4152/13 που αφορά στο διακανονισμό οφειλών, οι παλιότερες αιτήσεις οφειλετών, οι οποίες εκκρεμούν, παύουν να ισχύουν και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑΣ
(άνω των 300.000 € για την Νέα Αρχή και άνω των 150.000 για την Πάγια)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ
(έως 10.000 €)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ
(άνω των 10.000 € και έως 75.000 € για τη νέα Αρχή)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ
(άνω των 75.000 και έως 300.000 €)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ
(έως 10.000 €)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
(άνω των 10.000 και έως 50.000 €)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
(άνω των 50.000 και έως 150.000 €)


ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013) (ΝΕΑ ΑΡΧΗ για εισφορές έως 31/12/2012)


ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013) (ΠΑΓΙΑ ΑΡΧΗ για εισφορές από 1/1/2013)


ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ 2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013) (ΝΕΑ ΑΡΧΗ για εισφορές έως 31-12-2012)


ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ 2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013) (ΠΑΓΙΑ ΑΡΧΗ για εισφορές έως 31-12-2012)