1-α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αρμοδιότητες:

  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού του Ταμείου καθώς και η μέριμνα για τη χορήγηση σε αυτό πάσης φύσεως αδειών.
  • Η τήρηση και η ενημέρωση του προσωπικού Μητρώου των υπαλλήλων του Ταμείου και του Μητρώου απογραφής.
  • Η μέριμνα για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Ταμείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  • Η χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών στους υπαλλήλους του Ταμείου.
  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση του προσωπικού του Ταμείου, κατά το υποχρεωτικό ωράριο και πέραν αυτού καθώς και στις αποδοχές, στις αποζημιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης.
  • Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου και η κίνηση της σχετικής διαδικασίας, για την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών.
  • Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας του προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Ταμείου, καθώς και η επιμέλεια για την καθημερινή τήρησή του.
  • Η μέριμνα για τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων εργασίας του Ταμείου.

Το Τμήμα λειτουργεί στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας: Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Οικονόμου Μαρία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5148, Φαξ: 210-327.5093

Email: t.dad[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Διοικητικού