1-γ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Αρμοδιότητες:

  • Η παροχή πληροφοριών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Ταμείου, η σωστή ενημέρωση του πολίτη για θέματα ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του.
  • Η κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες για τις υποθέσεις του υπηρεσίες.
  • Η διερεύνηση των παραπόνων των συναλλασσόμενων με τις υπηρεσίες του Ταμείου πολιτών και η υποβολή προτάσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών τους.
  • Ο συντονισμός της συνεργασίας των υπηρεσιών του Ταμείου με τα «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών» (ΚΕΠ).
  • Η μέριμνα για την έκδοση και διάθεση ενημερωτικών ασφαλιστικών φυλλαδίων του Ταμείου.
  • Η φροντίδα ενημέρωσης του διαδικτυακού ιστότοπου του ΕΤΕΑΕΠ με πληροφορίες εξυπηρέτησης πολιτών.

Το Τμήμα, για την εξυπηρέτηση κοινού, λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας: Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα. 

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 210-32.75.000.

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Θεοδώρου Γεώργιος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5096, Φαξ: 210-327.5043


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Διοικητικού