1-β) Τμήμα Οργάνωσης και Εκπαίδευσης

Αρμοδιότητες:

  • Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων του Ταμείου, στην οργάνωση αυτών, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά στην τροποποίηση της οργανωτικής του δομής.
  • Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων, για την απλούστευση των διαδικασιών και βελτίωση της ποιότητας του κανονιστικού περιβάλλοντος.
  • Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων, για την αύξηση της παραγωγικότητας.
  • Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων του Ταμείου (οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή, επαφές με τον πολίτη κ.λπ.).
  • Η μέριμνα για την οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και εισαγωγικής εκπαίδευσης υπαλλήλων, στο εσωτερικό και εξωτερικό, στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.
  • Η μέριμνα για τη λειτουργία της κεντρικής βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό.
  • Η επιμέλεια των θεμάτων του Ταμείου που σχετίζονται με την πολιτική άμυνα (ΠΣΕΑ).
  • Η επιμέλεια οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικτυακών ιστότοπων του ΕΤΕΑΕΠ σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το Τμήμα λειτουργεί στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας: Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Αγγελίδου Μαρία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5286, Φαξ: 210-327.5093

Email: t.org-ekp[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Διοικητικού