Το ΕΤΕΑΕΠ

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η έδρα του Ταμείου είναι στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Σύνταγμα), στην Αθήνα.

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» ξεκίνησε την λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2017 (Ν.4387/2016) με την μετονομασία του από Ε.Τ.Ε.Α. (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) και τη ένταξη σε αυτό των Ταμείων Πρόνοιας.