2-α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Αρμοδιότητες:

 • Η κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Ταμείου και η μέριμνα για την εκτέλεση αυτών.
 • Η έγκαιρη κατάρτιση των ετήσιων ισολογισμών-απολογισμών.
 • Ο σχεδιασμός και η αναμόρφωση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΜΠΣΔ).
 • Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Ο καταμερισμός κοινών δαπανών στους προϋπολογισμούς των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
 • Η τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου.
 • Η εποπτεία των καταθέσεων στις Τράπεζες, των αποθεματικών και της ταμειακής διαχείρισης.
 • Η λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση των πάσης φύσεως δαπανών του Ταμείου καθώς και των εσόδων του.
 • Η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών.
 • Η φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και η τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών οικονομικής διαχείρισης.
 • Η μέριμνα για την εναρμόνιση-τυποποίηση του Λογιστικού Σχεδίου του Ταμείου, καθώς επίσης των λογιστικών μεθόδων και διαδικασιών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η διενέργεια των πάσης φύσεως συμψηφιστικών εγγραφών και ο έλεγχος των παραστατικών.
 • Η τήρηση του βιβλίου Μητρώου Παγίων και η μέριμνα για την εκποίηση ή καταστροφή αυτών.

Το Τμήμα λειτουργεί στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας: Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Τραφαλή Σταυρούλα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5211, Φαξ: 210-327.5201

Email: t.oikdiax[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Οικονομικού και Πληρωμών