2-β) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών

Αρμοδιότητες:

 • Η μέριμνα για τη διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών και των εν γένει υποχρεώσεων του Ταμείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για την επάρκεια σε κάθε περίπτωση των Ταμειακών Διαθεσίμων.
 • Η έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
 • Η παρακολούθηση της μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού του Ταμείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού και η κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Η επιμέλεια εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού και η αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου στην ΕΑΠ, για την πίστωση των λογαριασμών καταθέσεων του προσωπικού με τις πάσης φύσεως αποδοχές του καθώς και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων και η απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
 • Η έκδοση των βεβαιώσεων ετησίων αποδοχών υπαλλήλων και συνταξιούχων του Ταμείου, η έκδοση βεβαιώσεων καταβολής παροχών πρόνοιας των δικαιούχων του Ταμείου και η ανάρτησή τους στη ΓΓΠΣ.
 • Η επιμέλεια καταβολής των πάσης φύσεως παροχών, μηνιαίων επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ βοηθημάτων μετά τη διαβίβαση των σχετικών εκκαθαρισμένων καταστάσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
 • Η εκκαθάριση και η επιμέλεια καταβολής των κληρονομικών δικαιωμάτων, μετά τη διαβίβαση των σχετικών αποφάσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
 • Η απόδοση των κρατήσεων και φόρων και η σύνταξη των περιοδικών και ετήσιων δηλώσεων απόδοσης φόρων από τις καταβαλλόμενες παροχές.
 • Η εκκαθάριση των αμοιβών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, καθώς και των εκτός έδρας αποζημιώσεων και των εξόδων κίνησης.
 • Η τήρηση αρχείου των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής και των συνοδευτικών δικαιολογητικών τους.
 • Η χορήγηση δανείων στους υπαλλήλους του Ταμείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η παρακολούθηση της εξόφλησης των χορηγηθέντων δανείων στους υπαλλήλους και ασφαλισμένους του Ταμείου.
 • Η εξόφληση των πάσης φύσεως θεωρημένων χρηματικών ενταλμάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ταμείου.

Το Τμήμα λειτουργεί στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας: Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Βασιλοπούλου Άννα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5206, Φαξ: 210-327.5201

Email: t.ekdap[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Οικονομικού και Πληρωμών