2-γ) Τμήμα Εσόδων

Αρμοδιότητες:

  • Η παρακολούθηση των διαδικασιών για την είσπραξη των εσόδων, η συγκεντρωτική καταγραφή αυτών και η ενημέρωση, όπου απαιτείται, των αρμόδιων Τμημάτων Ασφάλισης και Εσόδων των Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
  • Η λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών (εφαρμογή ΚΕΔΕ), μετά τη διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων από τα Τμήματα Ασφάλισης και Εσόδων των Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
  • Η έκδοση πάσης φύσεως συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για την πορεία εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών (εφαρμογή ΚΕΔΕ).
  • Ο σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων για τη μεγιστοποίηση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων του Ταμείου.
  • Η αναζήτηση των πάσης φύσεως απαιτήσεων του Ταμείου που δεν αφορούν σε οφειλές εργοδοτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές υπάγονται οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ή παροχές πρόνοιας, οι αποδοχές υπαλλήλων του Ταμείου και οι οφειλές ενοικίων.
  • Η έκδοση βεβαιώσεων για τις πάσης φύσεως εισπράξεις από απαιτήσεις του Ταμείου που αφορούν σε εξαγορές αναγνωρίσεως χρόνων, κληρονομικών δικαιωμάτων, ενοικίων και λοιπών οφειλών και η δημιουργία των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων για την ανάρτησή τους στη ΓΓΠΣ.

Το Τμήμα λειτουργεί στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας: Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα και στο κτίριο Καλλιθέας: Ευαγγελιστρίας 5.

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Μαρίνη Αναστασία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-95.07.374, Φαξ: 210-95.07.384

Email: t.esodon[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Οικονομικού και Πληρωμών