2-δ) Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων

Αρμοδιότητες:

  • Η επιμέλεια καταβολής των παροχών του Ταμείου με τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων εργασιών.
  • Η τήρηση δεδομένων πληρωμών.
  • Η ενσωμάτωση στο σύστημα πληρωμών, των αρχείων αναστολών, ανεκτέλεστων και ανείσπρακτων συντάξεων.
  • Η συγκέντρωση στοιχείων και η δημιουργία αρχείου για την αναζήτηση οφειλών από συντάξεις και η αποστολή τους στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών.
  • Η εισαγωγή οφειλών συνταξιούχων στο σύστημα πληρωμών και η παρακολούθηση της εξόφλησής τους, μετά την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων από τις Διευθύνσεις Επικουρικής Ασφάλισης.
  • Η παροχή στοιχείων πληρωμών που αφορούν σε κληρονομικά δικαιώματα από μη εισπραχθείσες συντάξεις στις Διευθύνσεις Επικουρικής Ασφάλισης.
  • Η παραμετροποίηση των αιτημάτων για την παροχή πάσης φύσεως στατιστικών στοιχείων που ανάγονται στη διαδικασία καταβολής των παροχών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
  • Η μέριμνα για την αποστολή στους πιστωτικούς οργανισμούς των μεταβολών, για την εκτέλεση των αποφάσεων απονομής επικουρικής σύνταξης.
  • Η επιμέλεια συγκέντρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την έκδοση των ετησίων βεβαιώσεων εισοδήματος των συνταξιούχων του Ταμείου, η έκδοσή τους και η ανάρτησή τους στη ΓΓΠΣ.

Το Τμήμα λειτουργεί στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας: Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Σπανογιάννη Άννα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5190, Φαξ: 210-327.5191Email: t.pliromon[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Οικονομικού και Πληρωμών