2-ε) Τμήμα Στατιστικών και Μελετών

Αρμοδιότητες:

  • Η συγκέντρωση και παροχή οικονομικών και στατιστικών στοιχείων.
  • Η σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών, σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων, των εργοδοτών, των συνταξιούχων και των δικαιούχων εφάπαξ παροχών του Ταμείου.
  • Η σύνταξη αναλογιστικών μελετών ή η επιμέλεια για την παροχή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
  • Η παρακολούθηση του δείκτη βιωσιμότητας του Ταμείου σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης.
  • Η επιμέλεια για την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης οικονομικών και στατιστικών στοιχείων όλων των υπηρεσιών του Ταμείου και των ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και η παραγωγή και σύνταξη των αναφορών που κάθε φορά απαιτούνται.
  • Η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες του Ταμείου για τον τρόπο και τον χρόνο συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων.

Το Τμήμα λειτουργεί στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας: Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Κυριαζής Δημήτριος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5196, Φαξ: 210-327.5201Email: t.stat[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Οικονομικού και Πληρωμών