3-α) Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων

Αρμοδιότητες:

  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων για τη διενέργεια εσωτερικών τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων ως προς την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση και την είσπραξη εσόδων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και η έκδοση σχετικών αναφορών.
  • Η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου.

Το Τμήμα λειτουργεί στο κτίριο Σταδίου 24, ΤΚ 10564, Αθήνα (8ος όροφος)

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Γιδη Βασιλική

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3357.822, Φαξ: 210-3357829

Email: t.elasf-esod[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Επιθεώρησης