3-β) Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών

Αρμοδιότητες:

  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων για τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων, σχετικά με τη νόμιμη έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού εγγράφου για τις πάσης φύσεως δαπάνες και παροχές του Ταμείου, καθώς και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ταμείου.

Το Τμήμα λειτουργεί στο κτίριο Σταδίου 24, ΤΚ 10564, Αθήνα (8ος όροφος)

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Τσουκαλά Χόρβατχ Μαρία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3357.820, Φαξ: 210-3357829

Email: t.elpar-dap[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Επιθεώρησης