4-α) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για τη βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας του Ταμείου.
 • Ο στρατηγικός σχεδιασμός ή ανασχεδιασμός των συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, βάσει των αναγκών του Ταμείου και των αρχών που το εποπτεύουν, και η μέριμνα για την ανάπτυξη και αξιοποίησή τους προς ένα ενοποιημένο και εναρμονισμένο σύστημα πληροφοριών.
 • Η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών, που υποστηρίζουν τόσο σε επίπεδο Ταμείου (κεντρική υπηρεσία – περιφερειακές υπηρεσίες) όσο και σε σχέση με άλλα Ταμεία και φορείς, εφόσον απαιτείται.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών και μετάπτωσης των δεδομένων στις νέες ΤΠΕ υποστήριξης.
 • Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων, για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής, δικτυακού εξοπλισμού και εξοπλισμού υποστήριξης επικοινωνιών, για την κάλυψη αναγκών του Ταμείου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και η διαβίβασή τους στο Τμήμα Προμηθειών.
 • Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία με το Τμήμα Εφαρμογών, για προμήθεια και υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών, για την κάλυψη αναγκών του Ταμείου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και η διαβίβασή τους στο Τμήμα Προμηθειών.
 • Η τήρηση των φακέλων τεκμηρίωσης των εγκαταστημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και των εφεδρικών μηχανογραφικών αρχείων (backup).
 • Η παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης του εξοπλισμού ΤΠΕ.
 • Η παροχή υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ενημέρωση του προσωπικού πάνω στις εξελίξεις των τομέων αυτών.
 • Η μελέτη και ο σχεδιασμός ή ανασχεδιασμός ιστοτόπου ή portal του Ταμείου, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης, η λειτουργία, η επικαιροποίηση και διαχείριση του περιεχομένου του σε συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και το Τμήμα Οργάνωσης και Εκπαίδευσης.
 • Η συνεχής συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Ταμείου για το συντονισμό των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την καλύτερη εκμετάλλευση των εφαρμογών ΤΠΕ, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές διαδικασίες του Ταμείου, σε κεντρικό επίπεδο, Μητρώο και μισθοδοσία υπαλλήλων, κεντρικό πρωτόκολλο και ενιαίο Μητρώο ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Το Τμήμα λειτουργεί με έδρα το κτίριο Σταδίου 31, ΤΚ 10564, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Ζουρμπάς Γεώργιος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3270.561, Φαξ: 210-32.13.761

Email: t.ediak[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών