4-β) Τμήμα Εφαρμογών

 • Η μηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταμείου.
 • Η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των εφαρμογών Πληροφορικής που καλύπτουν διαδικασίες, των υπηρεσιών του Ταμείου, η μέριμνα για την αναβάθμιση και επικαιροποίησή τους, καθώς και ορθή διαχείριση του περιεχομένου τους.
 • Η καταχώριση των στοιχείων που προωθούνται από τις υπηρεσίες του Ταμείου, για την ενημέρωση των εφαρμογών, εφόσον απαιτείται κεντρική ή συγκεντρωτική καταχώριση.
 • Η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών για την ορθή καταχώριση στοιχείων προς ενημέρωση των εφαρμογών που χρησιμοποιούν.
 • Η εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ταμείου και η άμεση υποστήριξή τους σε θέματα που αφορούν την ενημέρωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για προμήθεια και υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών.
 • Η υλοποίηση, εγκατάσταση εφαρμογών και ενημέρωση των χρηστών για τη λειτουργία τους. Η εκπόνηση εγχειριδίων τεκμηρίωσής τους και εγχειριδίων οδηγιών προς τους χρήστες των εφαρμογών.
 • Η συγκέντρωση τυποποιημένων πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση των οικονομικών εκθέσεων και αναλογιστικών μελετών.
 • Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία μηχανογραφημένων στατιστικών στοιχείων του Ταμείου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διοίκησής του και των Αρχών που το εποπτεύουν.
 • Η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας των εφαρμογών και των δεδομένων τους.
 • Η ενημέρωση και πληροφορική υποστήριξη των λοιπών Διευθύνσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων, σε επίπεδο λειτουργίας των εφαρμογών.

Το Τμήμα λειτουργεί με έδρα το κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας, Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Τσιρίγκα Βικτώρια

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5084 & 210-36.76.957, Φαξ: 210-36.76.950

Email: t.efarmogon[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών