4-γ) Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων

  • Η μέριμνα για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και των αντίστοιχων εφαρμογών, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.
  • Η λήψη και διαχείριση κεντρικών εκτυπώσεων.
  • Η λήψη εφεδρικών αντιγράφων των μηχανογραφικών αρχείων (backups) σε συνεργασία με εντεταλμένους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
  • Η υποστήριξη όλων των οργανικών μονάδων του Ταμείου σε επίπεδο λειτουργίας του εξοπλισμού Πληροφορικής και του δικτύου.
  • Η υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύου και επικοινωνιών του Ταμείου.
  • Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύου και επικοινωνιών του Ταμείου.
  • Η μέριμνα για τη διαμόρφωση του χώρου και των συνθηκών για την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
  • Η μέριμνα για την ασφάλεια του εξοπλισμού Πληροφορικής, Δικτύου και Επικοινωνιών, καθώς και για την ασφάλεια των εφαρμογών.
  • Η μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού και των εφαρμογών.

Το Τμήμα λειτουργεί με έδρα το κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας, Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Αντύπα Βασιλική

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5037, Φαξ: 210-327.5075

Email: t.yls[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών