4. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για τη διαχείριση των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Ταμείου.

Η Διεύθυνση λειτουργεί στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας, Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Αντωνιάδου Ιωάννα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5028, Φαξ: 210-327.5075

Email: dpe[ατ]eteaep.gov.gr

α) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

β) Τμήμα Εφαρμογών

γ) Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων


< Διοικητικές Υπηρεσίες