5-α) Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας

  • Η μέριμνα για την εκμίσθωση ή μίσθωση των αναγκαίων κτιρίων για την εκμετάλλευση ή τη στέγαση των υπηρεσιών, η διαδικασία εκμίσθωσης, μίσθωσης, η αναπροσαρμογή μισθωμάτων και η λήψη μέτρων για την ασφάλισή τους.
  • Η μέριμνα για την είσπραξη μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας.
  • Η εισήγηση για την ανάγκη αγοράς και πώλησης, ανταλλαγής και αντιπαροχής ακινήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  • Η τήρηση Μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας.
  • Η εισήγηση για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες, έπειτα από εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη οικονομική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των κινητών αξιών.
  • Η εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., για κάθε επένδυση ή ρευστοποίηση κινητών αξιών και παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων στις τράπεζες.
  • Η ευθύνη της παρακολούθησης του Μητρώου, της αποτίμησης και των μεταβολών επί των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου.
  • Η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Ταμείου, καθώς και η σύνταξη ετήσιας δήλωσης ακίνητης περιουσίας και Φ.Μ.Α.
  • Η ευθύνη της παρακολούθησης των καταβολών προμηθειών, αμοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής προς τους συμβούλους επενδύσεων, διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες και θεματοφύλακες, καθώς και της τήρησης των συμβάσεων, που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
  • Η μέριμνα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και την παροχή στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά οι πάσης φύσεως μηχανισμοί ελέγχου.

Το Τμήμα λειτουργεί στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας: Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Οικονομίδης Νικήτας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5085, Φαξ: 210-327.5099

Email: t.periousias[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών