5-β) Τμήμα Τεχνικό

  • Η παρακολούθηση της κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ταμείου και η σύνταξη εκθέσεων για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησής τους.
  • Η ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, παρακολούθηση και επέκταση των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου και των μισθωμένων απ’ αυτό ακινήτων.
  • Η διαχείριση του συστήματος πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων του Ταμείου και η παρακολούθηση τήρησης αυτού.
  • Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Ταμείου.
  • Η εισήγηση για την εκτέλεση τεχνικών έργων στις εγκαταστάσεις της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου.
  • Η επίβλεψη από τρίτους της ορθής εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργασιών και συμβάσεων που έχουν σχέση με τις ανωτέρω εγκαταστάσεις.
  • Η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε θέματος που αφορά τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

Το Τμήμα λειτουργεί στο κτίριο Σταδίου 24, ΤΚ 10564, Αθήνα (8ος όροφος)

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Κουκουβάος Αντώνιος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3357.809, Φαξ: 210-3357830

Email: t.texniko[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών