5-γ) Τμήμα Προμηθειών

  • Η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων των Ταμείου σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες και η φροντίδα υλοποίησής τους.
  • Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  • Η παρακολούθηση των κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών των προμηθευτών, η φύλαξη και η καταχώριση αυτών.
  • Η τήρηση Μητρώου υλικού αποθήκης των υπηρεσιών του Ταμείου.
  • Η μέριμνα για την εκ μέρους των υπευθύνων προσώπων, φύλαξη και καθαρισμό των γραφείων όλων των υπηρεσιών του Ταμείου.
  • Η μέριμνα για την αποστολή τέκνων υπαλλήλων σε κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

Το Τμήμα λειτουργεί στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας: Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Ρουφικτού Μαρία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5026, Φαξ: 210-327.5035

Email: t.prom[ατ]eteaep.gov.gr


<< Διοικητικές Υπηρεσίες < Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών