Χρηματοδοτική μίσθωση 45 Η/Υ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 19REQ004732604 το υπ’ αρ. πρωτ. 72816/03-04-2019 πρωτογενές αίτημα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για χρηματοδοτική μίσθωση ορισμένου χρόνου (leasing ενός έτους) σαράντα πέντε (45) ανακατασκευασμένων μονάδων H/Y με λειτουργικό σύστημα. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες παρακαλούνται να αποστείλουν την σχετική προσφορά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.prom@eteaep.gov.gr μέχρι την ΤΡΙΤΗ 09/04/2019 ώρα 13.00 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ