Διακήρυξη 06/2019

Διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του τακτικού καθαρισμού γραφείων και λοιπών χώρων, όπου στεγάζονται υπηρεσίες και αρχεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Αττική και στην περιφέρεια για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από 16/06/2019 μέχρι και 15/12/2019, με δυνατότητα εκ μέρους του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διακοπής προ της λήξεως του εν λόγω χρόνου (15/12/2019) ή περαιτέρω παράτασης έξι μηνών από της λήξεως, μέσα στο οποίο χρονικό διάστημα το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα προβεί σε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων του.