ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2019

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του έργου της ετήσιας ασφάλισης της ακίνητης περιουσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθώς και του περιεχομένου αυτών, όπου υπάρχει. Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 130.000,00€, η οποία κατανέμεται: α) σε 53.000,00€ για ασφάλιση πυρός και 5.000,00€ για ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους και εργοδοτικής αστικής ευθύνης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Φορέα και β) σε 67.000,00€ για ασφάλιση πυρός και 5.000,00€ για ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους και εργοδοτικής αστικής ευθύνης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Φορέα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. https://ebs.eprocurement.gov.gr, με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/07/2019 και ώρα 09:00 π.μ.

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ