ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2019

Το ΕΤΕΑΕΠ διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου, προμήθεια-εγκατάσταση συστημάτων σκίασης και προμήθεια-τοποθέτηση αντηλιακής-θερμομονωτικής μεμβράνης στον 8ο όροφο, του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 24, στην Αθήνα, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη #40.000,00# € (Σαράντα χιλιάδων ευρώ) προ Φ.Π.Α., ήτοι #49.600,00# € (σαράντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου (1ος όροφος) μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή, Δευτέρα 09/09/2019 και ώρα 09:00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -289, -291, -292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία.