Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιβάλλοντος Ενοποιημένων Υπηρεσιών και Διαλειτουργικότητας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» (ΜΙS 5022223), με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 6.941.875,19 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (ποσό χωρίς Φ.Π.Α 5.598.286,44 €).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες (σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν.4412/2016) από την ημερομηνία ανάρτησης, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) : https://www.eteaep.gov.gr

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr

Ανακοίνωση Διαβούλευσης
Σχέδιο Διακήρυξης