ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι :

Τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού (υπ’ αριθμ. 5/2020, αριθμ. πρωτ. 10744/20-01-2020 και ΑΔΑ: Ψ99Ξ46587Η-Ψ6Χ) με κατάθεση κλειστών προσφορών, για την εκμίσθωση για 12 έτη, εξαώροφου αυτοτελούς ακινήτου, χωρίς τα καταστήματα του ισογείου, ιδιοκτησίας του, επί της οδού Μενάνδρου 1 και Ευριπίδου, στην Αθήνα, μικτής επιφάνειας 845,15 τ.μ. Το ελάχιστο προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα, ανέρχεται στις 5.500,00 €. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών – Τμήμα Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας

τηλ.: 2103275085, 2103275086

e-mail: t.periousias@eteaep.gov.gr

Συνημμένο το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. 5/2020, αριθμ. πρωτ.10744/20-01-2020 και ΑΔΑ:Ψ99Ξ46587Η-Ψ6Χ διακήρυξης.