ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2020 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ)»

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών (μεταφορά αρχείων – επίπλων και εκκενώσεις κτιρίων), με προϋπολογιζόμενη δαπάνη20.000,00€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ), προ Φ.Π.Α., ήτοι 24.800,00 € (είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18/02/2020 ημέραΤρίτη και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου (1ος όροφος) μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή, Τρίτη 18/02/2020  και ώρα  09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -289, –290- 291, -292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία. Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteaep.gov.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ για την 19/02/2020