Διευκρίνηση στην υποβολή προσφοράς για τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2020

Θεμα: Διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή προσφοράς στον συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών (μεταφορά αρχείων – επίπλων και εκκενώσεις κτιρίων).

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους αναδόχους, οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά για τον υπ’ αρ. πρωτ. 32049/06-02-2020 (ΑΔΑ: Ω6Α646587Η-Μ4Σ – ΑΔΑΜ: 20PROC006253239) ότι λόγω προγραμματισμένης 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19/02/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-1, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου (1ος όροφος) μέχρι καιτην ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή Τετάρτη 19/02/2020 και ώρα 09:00 π.μ.