Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών της συντήρησης και πλήρους υποστήριξης 33 εκτυπωτών ΟΚΙ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την συντήρηση και πλήρη υποστήριξη 33 εκτυπωτών ΟΚΙ, με κόστος ανά σελίδα, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 35.000,00 € προ Φ.Π.Α. 24%, ήτοι, 43.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04/03/2020 ημέρα Tετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή Τετάρτη 04/03/2020 και ώρα 09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275291, – 5292, -5290
-5289, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. για κάθε σχετική πληροφορία.