ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την ετήσια συντήρηση κτιρίων ιδιοκτησίας του ΕΤΕΑΕΠ, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη #60.000,00# € (εξήντα χιλιάδες ευρώ) προ Φ.Π.Α., ήτοι #74.400,00# € (εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 05/03/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο (αίθουσα Δ.Σ.), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 05/03/2020 και ώρα 09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026,-5289,
-5292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00, για κάθε σχετική πληροφορία.