Προσαρμογή Λειτουργίας Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ λόγω του κορωνοϊού

Σχετ. : α) Η υπ αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 ΚΥΑ «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ΦΕΚ 986/τ. Β ́/22-3-2020

β) Τα αρ. πρωτ. 62195/15-03-2020 και 63044/16-03-2020 (σε ορθή επανακοινοποίηση) έγγραφα της Δ/νσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας και μετά την έκδοση της ως άνω σχετικής ΚΥΑ με την οποία επιβλήθηκε ο περιορισμός κυκλοφορίας των πολιτών, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, προσαρμόζουμε τη λειτουργία των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ μέχρι τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 ως εξής :

α. Ο προγραμματισμός των ραντεβού για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών θα πραγματοποιείται μόνο για υποθέσεις που αφορούν στην κάλυψη επειγουσών αναγκών, κατά την κρίση του οικείου προϊσταμένου.

β. Σε όλες τι υπόλοιπες περιπτώσεις θα πρέπει να γνωστοποιείται στους συναλλασσόμενους ότι με την υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος για ραντεβού στο δικτυακό τόπο του e- ΕΦΚΑ κατοχυρώνεται η ημερομηνία υποβολής και αναστέλλονται όλες οι προθεσμίες, οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια ενώπιον του Φορέα.

γ. Ραντεβού τα οποία έχουν ήδη προγραμματιστεί από 26/3/2020 και μετά, εφόσον δεν αφορούν στην κάλυψη επειγουσών αναγκών (περίπτωση α’ ανωτέρω), ματαιώνονται και επαναπρογραμματίζονται, κατά προτεραιότητα, όταν δοθούν νέες σχετικές οδηγίες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ