Ματαίωση Διαγωνισμού Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Με την υπ’ αριθ. πρωτ.175263/20-10-2017 (ΑΔΑ: 723Λ46587Η-ΞΕΡ) απόφαση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προκηρύχτηκε συνοπτικός διαγωνισμός  για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Κατόπιν επανεξέτασης  των αναγκών του Ταμείου, ο διαγωνισμός ματαιώνεται επειδή κάποιο όροι  που έχουν τεθεί  για τεχνικούς λόγους δεν ανταποκρίνονται στις  πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Εν συνέχεια, θα επανεξετασθούν οι όροι σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και θα προκηρυχθεί εκ νέου διαγωνισμός.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΤΑΣ

Ματαίωση Διαγωνισμού (doc)