Συνοπτικός Διαγωνισμός Συντήρησης Ανελκυστήρων κτιρίων ΕΤΕΑΕΠ

To Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμενές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για το έργο της συντήρησης των είκοσι (20) ανελκυστήρων των κτιρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) ακόμα έτος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2017