ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06/2018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ»

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο

 

Να υποβάλει σφραγισμένη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια προεκτυπωμένων φακέλων μέχρι την Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9 π.μ..

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την οριζόμενη στην παρούσα Πρόσκληση, ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06/2018