ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2018 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ) ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΘΩΝΟΣ 10 ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ 2-4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ) ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΘΩΝΟΣ 10 ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ 2-4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,

με προϋπολογιζόμενη δαπάνη #30.000#  € προ Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Ταμείου μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/09/2018 και ώρα 09:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 12/09/2018 και ώρα 09:30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2018
ΤΕΥΔ 09_2018