ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2018 – «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΤΟΥΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Π»

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε  Ι

            Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» με προϋπολογιζόμενη δαπάνη #60.000,00# € (εξήντα χιλιάδες ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι, #74.400,00# € (εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 20/09/2018 και ώρα  09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -5289,
-5292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία. Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteaep.gov.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (docx)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (pdf)
ΤΕΥΔ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (doc)