ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τον έλεγχο νομιμότητας ακινήτου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
συνολικής επιφάνειας 1.058,30 τ.μ. επί της οδού Βουκουρεστίου 30, στην Αθήνα,
έως την Τρίτη 2/10/2018 και ώρα 09.00 π.μ., προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00€ (πέντε χιλιάδων ευρώ).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διευκρινίζεται ότι στην υπ’ αρ. 07/ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας ακινήτου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνολικής επιφάνειας 1.058,30 τ.μ. επί της οδού Βουκουρεστίου 30, στην Αθήνα», μπορούν να συμμετάσχουν ειδικότητες μηχανικών που έχουν νόμιμο δικαίωμα να φέρουν εις πέρας το σύνολο των περιγραφόμενων εργασιών του έργου.