ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2018 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναδιάρθρωση της υποδομής των συστημάτων και εκσυγχρονισμού της εργασίας των στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 100.967,74 € (εκατό χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι, 125.200,00 € (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 05/11/2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 23:59 μ.μ.
Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 08/11/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ