Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάθεσης έργου εκτίμησης μισθωτικής αξίας 43 ακινήτων ιδιοκτησίας ΕΤΕΑΕΠ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για το έργο της εκτίμησης της μισθωτικής αξίας σαράντα τριών (43) ακινήτων ιδιοκτησίας του ΕΤΕΑΕΠ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης #30.000,00#€ (τριάντα χιλιάδων ευρώ), προ ΦΠΑ., ήτοι, #37.200,00€# € (τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 09/11/2017 και ώρα 09:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -5289, -5290, -5291, -5292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία. Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteaep.gov.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 09/2017

Ματαίωση Διαγωνισμού Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Με την υπ’ αριθ. πρωτ.175263/20-10-2017 (ΑΔΑ: 723Λ46587Η-ΞΕΡ) απόφαση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προκηρύχτηκε συνοπτικός διαγωνισμός  για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Κατόπιν επανεξέτασης  των αναγκών του Ταμείου, ο διαγωνισμός ματαιώνεται επειδή κάποιο όροι  που έχουν τεθεί  για τεχνικούς λόγους δεν ανταποκρίνονται στις  πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Εν συνέχεια, θα επανεξετασθούν οι όροι σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και θα προκηρυχθεί εκ νέου διαγωνισμός.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΤΑΣ

Ματαίωση Διαγωνισμού (doc)

Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ E.T.E.A.E.Π. ΑΠΟ 17/11/2017 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31/01/2018»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2017

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας μελανιών και λοιπών αναλώσιμων εκτυπωτών και άλλων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων Φορέων του (ΦΚΑ, ΟΑΕΔ) με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας – Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα ακίνητα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Τακτικού Καθαρισμού

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ , ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Τακτικού Καθαρισμού

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2017
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3, για την κάλυψη των αναγκών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ