ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 4, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 4 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 5η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 08.00΄ έως 15.30΄ και στο email: t.periousias@eteaep.gov.gr, Υπεύθυνη επικοινωνίας κ.Βασιλική Μπουρδούβαλη.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι :

Τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού (υπ’ αριθμ. 5/2020, αριθμ. πρωτ. 10744/20-01-2020 και ΑΔΑ: Ψ99Ξ46587Η-Ψ6Χ) με κατάθεση κλειστών προσφορών, για την εκμίσθωση για 12 έτη, εξαώροφου αυτοτελούς ακινήτου, χωρίς τα καταστήματα του ισογείου, ιδιοκτησίας του, επί της οδού Μενάνδρου 1 και Ευριπίδου, στην Αθήνα, μικτής επιφάνειας 845,15 τ.μ. Το ελάχιστο προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα, ανέρχεται στις 5.500,00 €. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών – Τμήμα Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας

τηλ.: 2103275085, 2103275086

e-mail: t.periousias@eteaep.gov.gr

Συνημμένο το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. 5/2020, αριθμ. πρωτ.10744/20-01-2020 και ΑΔΑ:Ψ99Ξ46587Η-Ψ6Χ διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 41, ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 41 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι :

Τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού (υπ’ αριθμ. 4/2020, αριθμ. πρωτ. 10736/20-01-2020 και ΑΔΑ: Ω0ΩΕ46587Η-Φ23) με κατάθεση κλειστών προσφορών, για την εκμίσθωση για 15 + 5 έτη, πενταόροφου αυτοτελούς ακινήτου, με υπόγειο, ισόγειο, πέντε άνωθεν αυτού ορόφους και δώμα, ιδιοκτησίας του, επί της οδού Σταδίου 41, στην Αθήνα, επιφάνειας 8.453,08 τ.μ. (πρώην «ΦΩΚΑΣ»). Το ελάχιστο προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα, ανέρχεται στις 45.000,00 €. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών – Τμήμα Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας

τηλ.: 2103275085, 2103275086

e-mail: t.periousias@eteaep.gov.gr

Συνημμένο το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. 4/2020, αριθμ. πρωτ.10736/20-01-2020 και ΑΔΑ:Ω0ΩΕ46587Η-Φ23 διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 58 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι :

Τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού (υπ’ αριθμ. 20/2019, αριθμ. πρωτ. 262516/16-12-2019 και ΑΔΑ: 69ΙΣ46587Η-Κ3Τ) με κατάθεση κλειστών προσφορών, για την εκμίσθωση για 30 έτη, τριώροφου αυτοτελούς ακινήτου, με υπόγειο, ισόγεια καταστήματα, ημιώροφο, τρεις άνωθεν αυτού ορόφους και δώμα, ιδιοκτησίας του, επί της οδού Σταδίου 58, στην Αθήνα, επιφάνειας 3.105,00 τ.μ.  Το ελάχιστο προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα, ανέρχεται στις 15.000,00 €.  Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών – Τμήμα Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας

τηλ.: 2103275085, 2103275086

emailt.periousias@eteaep.gov.gr.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. 20/2019, αριθμ. πρωτ. 262516/16-12-2019 και ΑΔΑ:69ΙΣ46587Η-Κ3Τ διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος και στα τηλέφωνα +30 2103275210 και +30  2103275086 (κ.Βασιλική Μπουρδούβαλη,κ.Αναστάσιος Νταρζάνος)

όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 07.30΄ έως 16.00΄.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 210 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος και στα τηλέφωνα +30 2103275210 και +30  2103275086 (κ.Βασιλική Μπουρδούβαλη,κ.Αναστάσιος Νταρζάνος)

όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 08.00΄ έως 15.30΄.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΘΩΝΟΣ 10 ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι :

Τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού (υπ’ αριθμ. 17/2019, αριθμ. πρωτ. 250632/28-11-2019 και ΑΔΑ: 7ΝΛΡ46587Η-ΩΞΤ) με κατάθεση κλειστών προσφορών, για την εκμίσθωση για 12 + 2 έτη ακινήτου ιδιοκτησίας του, το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο μεγάρου επί της οδού Όθωνος 10 και Αμαλίας, στην Αθήνα, επιφάνειας 958,00 τ.μ.  Το ελάχιστο προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα, ανέρχεται στις 30.000,00 €.  Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών – Τμήμα Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας

τηλ.: 2103275085, 2103275086

emailt.periousias@eteaep.gov.gr.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. 17/2019, αριθμ. πρωτ. 250632/28-11-2019 και ΑΔΑ: 7ΝΛΡ46587Η-ΩΞΤ διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την συντήρηση και πλήρη υποστήριξη 33 εκτυπωτών ΟΚΙ, με κόστος ανά σελίδα για ένα (1) έτος και με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται 71.000 € (εβδομήντα ένα χιλιάδες ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι, 88.040 € (ογδόντα οκτώ χιλιάδες, σαράντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 05/12/2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 23:59.

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11/12/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:30.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275291, -5026, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 14:00 για κάθε σχετική πληροφορία. Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteaep.gov.gr.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιβάλλοντος Ενοποιημένων Υπηρεσιών και Διαλειτουργικότητας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» (ΜΙS 5022223), με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 6.941.875,19 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (ποσό χωρίς Φ.Π.Α 5.598.286,44 €).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες (σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν.4412/2016) από την ημερομηνία ανάρτησης, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) : https://www.eteaep.gov.gr

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr

Ανακοίνωση Διαβούλευσης
Σχέδιο Διακήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για το έργο της συντήρησης δέκα οκτώ (18) ανελκυστήρων σε κτίρια, ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2021.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/11/2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στην Αίθουσα Δ.Σ. (1ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου (1ος όροφος) μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή, ΤΡΙΤΗ 05/11/2019 και ώρα 09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275292, -026, -291 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία. Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteaep.gov.gr.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ