ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ α). ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 12 ΚΑΙ β). ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2 – 4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος και στα τηλέφωνα +30 2103275085 και +30  2103275090 όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 08.00΄ έως 16.00΄.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΚ ΝΕΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65 – 67 (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «AMBASSADEUR»)

ΕΚ ΝΕΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΕΑΕΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65 – 67, ΣΤΗΝ    ΑΘΗΝΑ   ( ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «AMBASSADEUR» )

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ :

Την εκ νέου παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 206514/04-10-2018 και ΑΔΑ: ΨΔ7Π46587Η-ΣΙΕ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΕΤΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 10 ΕΤΩΝ) ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65-67, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «AMBASSADEUR») και τον ορισμό της για την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00΄ π.μ.

Στο link: https://www.eteaep.gov.gr > Νέα > Διακηρύξεις υπάρχει η πλήρης προκήρυξη για το εν λόγω κτίριο.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65 – 67 (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «AMBASSADEUR»)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65 – 67 (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «AMBASSADEUR»)

Αθήνα, 12/11/2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΕΑΕΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65 – 67, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ( ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «AMBASSADEUR» )

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ :

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 206514/04-10-2018 και ΑΔΑ: ΨΔ7Π46587Η-ΣΙΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΕΤΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 10 ΕΤΩΝ) ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65-67, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «AMBASSADEUR») και τον ορισμό της για την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Στο link: https://www.eteaep.gov.gr > Νέα > Διακηρύξεις υπάρχει η πλήρης προκήρυξη για το εν λόγω κτίριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Εκ νέου παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12/2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την προμήθεια 33 φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων με τριετές συμβόλαιο τεχνικής κάλυψης και συντήρησης με κόστος ανά σελίδα, με εκτιμώμενη αξία 213.709,68 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι, 265.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ :65654

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14/11/2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 23:59 μ.μ.

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 19/11/2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2018 (.doc)
ΤΕΥΔ 12/2018 (.doc)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2018 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναδιάρθρωση της υποδομής των συστημάτων και εκσυγχρονισμού της εργασίας των στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 100.967,74 € (εκατό χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι, 125.200,00 € (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 05/11/2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 23:59 μ.μ.
Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 08/11/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΕΤΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 10 ΕΤΩΝ) ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65-67, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «AMBASSADEUR»)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος και στα τηλέφωνα +30 2103275085 και +30  2103275090 όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 08.00΄ έως 16.00΄.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65 – 67 (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «AMBASSADEUR»)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τον έλεγχο νομιμότητας ακινήτου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
συνολικής επιφάνειας 1.058,30 τ.μ. επί της οδού Βουκουρεστίου 30, στην Αθήνα,
έως την Τρίτη 2/10/2018 και ώρα 09.00 π.μ., προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00€ (πέντε χιλιάδων ευρώ).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διευκρινίζεται ότι στην υπ’ αρ. 07/ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας ακινήτου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνολικής επιφάνειας 1.058,30 τ.μ. επί της οδού Βουκουρεστίου 30, στην Αθήνα», μπορούν να συμμετάσχουν ειδικότητες μηχανικών που έχουν νόμιμο δικαίωμα να φέρουν εις πέρας το σύνολο των περιγραφόμενων εργασιών του έργου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2018 – «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΤΟΥΕ.Τ.Ε.Α.Ε.Π»

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε  Ι

            Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» με προϋπολογιζόμενη δαπάνη #60.000,00# € (εξήντα χιλιάδες ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι, #74.400,00# € (εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 20/09/2018 και ώρα  09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -5289,
-5292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία. Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteaep.gov.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (docx)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (pdf)
ΤΕΥΔ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (doc)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2018 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ) ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΘΩΝΟΣ 10 ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ 2-4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ) ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΘΩΝΟΣ 10 ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ 2-4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,

με προϋπολογιζόμενη δαπάνη #30.000#  € προ Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Ταμείου μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/09/2018 και ώρα 09:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 12/09/2018 και ώρα 09:30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2018
ΤΕΥΔ 09_2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06/2018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ»

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο

 

Να υποβάλει σφραγισμένη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια προεκτυπωμένων φακέλων μέχρι την Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9 π.μ..

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την οριζόμενη στην παρούσα Πρόσκληση, ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06/2018