ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30 & ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13-15, 2ος όροφος και στα τηλέφωνα +30 2103275087 και +30 2103275086 (κ.Σοφία Αποστολοπούλου, κ.Αναστάσιος Νταρζάνος) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 08.00΄ έως 15.30΄.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2019

Το ΕΤΕΑΕΠ διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για το έργο της «νέας μόνωσης δώματος στο κτίριο του ΕΤΕΑΕΠ το οποίο βρίσκεται επί των οδών Κολοκοτρώνη και Αγίου Κων/νου 1 στον Πειραιά»., με προϋπολογιζόμενη δαπάνη #8.500,00# € (οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) άνευ Φ.Π.Α. ήτοι #10.540,00#€ (δέκα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ), με ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12/9/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στην Αίθουσα Δ.Σ. (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου (1ος όροφος) μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή, Πέμπτη 12/09/2019 και ώρα 09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -289, -291, -292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2019

Το ΕΤΕΑΕΠ διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου, προμήθεια-εγκατάσταση συστημάτων σκίασης και προμήθεια-τοποθέτηση αντηλιακής-θερμομονωτικής μεμβράνης στον 8ο όροφο, του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 24, στην Αθήνα, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη #40.000,00# € (Σαράντα χιλιάδων ευρώ) προ Φ.Π.Α., ήτοι #49.600,00# € (σαράντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου (1ος όροφος) μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή, Δευτέρα 09/09/2019 και ώρα 09:00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -289, -291, -292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΔΟΤΟΥ 30 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 3η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος και στα τηλέφωνα +30 2103275210 και +30 2103275086 (κ.Βασιλική Μπουρδούβαλη, κ.Αναστάσιος Νταρζάνος) όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 08.00΄ έως 15.30΄.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65 – 67 (AMBASSADEUR)

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι :

Τον με αριθμ. πρωτ. 150667/11-07-2018 και ΑΔΑ: 6Ο6Κ46587Η-ΟΙΜ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΕΤΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 20 ΕΤΩΝ) ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65-67, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «AMBASSADEUR»), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00΄ π.μ.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο της αριθμ. πρωτ. 150667/11-07-2018 και ΑΔΑ: 6Ο6Κ46587Η-ΟΙΜ Διακήρυξης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2019

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του έργου της ετήσιας ασφάλισης της ακίνητης περιουσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθώς και του περιεχομένου αυτών, όπου υπάρχει. Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 130.000,00€, η οποία κατανέμεται: α) σε 53.000,00€ για ασφάλιση πυρός και 5.000,00€ για ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους και εργοδοτικής αστικής ευθύνης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Φορέα και β) σε 67.000,00€ για ασφάλιση πυρός και 5.000,00€ για ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους και εργοδοτικής αστικής ευθύνης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Φορέα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. https://ebs.eprocurement.gov.gr, με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/07/2019 και ώρα 09:00 π.μ.

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2019

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στην Αττική και στο Περιφερειακό Τμήμα της Θεσσαλονίκης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των #13.629,00# € (δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ) προ Φ.Π.Α. , ήτοι #16.900,00# € (δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή Δευτέρα 15/07/2019 και ώρα 09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -5289, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία. Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteaep.gov.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07 / 2019

Διακηρύσσεται Συνοπτικός διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε Ευρώ για το έργο της εκτίμησης της μισθωτικής αξίας και αξιολόγησης βιωσιμότητας επιχειρηματικού πλάνου πέντε (5) ακινήτων και ενός (1) ακινήτου (οικοπέδου), ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προϋπολογιζόμενης δαπάνης δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.600,00 €), προ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/06/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, 10557Αθήνα, στον 1ο όροφο.

Διακήρυξη 06/2019

Διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του τακτικού καθαρισμού γραφείων και λοιπών χώρων, όπου στεγάζονται υπηρεσίες και αρχεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Αττική και στην περιφέρεια για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από 16/06/2019 μέχρι και 15/12/2019, με δυνατότητα εκ μέρους του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διακοπής προ της λήξεως του εν λόγω χρόνου (15/12/2019) ή περαιτέρω παράτασης έξι μηνών από της λήξεως, μέσα στο οποίο χρονικό διάστημα το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα προβεί σε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 05/2019 αναδόχων κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τους παρόχους παιδικών κατασκηνώσεων, σε πανελλήνια κλίμακα, προκειμένου να υποβάλουν προσφορές, για τον παραθερισμό παιδιών  των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), σε κατασκηνώσεις για τη θερινή περίοδο 2019. Η διενέργεια της διαδικασίας θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Ταμείουστις 17/04/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., και η καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται στις  17/04/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00. π.μ.