Διοικητικές Υπηρεσίες

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται ως εξής:

1. Διεύθυνση Διοικητικού

2. Διεύθυνση Οικονομικού και Πληρωμών

3. Διεύθυνση Επιθεώρησης

4. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

5. Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ