ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΥΨΟΥΣ 34 / ΑΘΗΝΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΥΨΟΥΣ 34 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 23η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 7.00΄ έως 16.00΄  και στα τηλέφωνα 2103275210,2103275086.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 210 / ΑΘΗΝΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 210  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 2η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 08.00΄ έως 15.00΄  και στα τηλέφωνα 2103275210,2103275086

Συνημμένο το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 7 / ΑΘΗΝΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 7 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 9η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 08.00΄ έως 15.00΄  και στα τηλέφωνα 2103275210,2103275086.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την ετήσια συντήρηση κτιρίων ιδιοκτησίας του ΕΤΕΑΕΠ, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη #60.000,00# € (εξήντα χιλιάδες ευρώ) προ Φ.Π.Α., ήτοι #74.400,00# € (εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 05/03/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο (αίθουσα Δ.Σ.), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 05/03/2020 και ώρα 09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026,-5289,
-5292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00, για κάθε σχετική πληροφορία.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών της συντήρησης και πλήρους υποστήριξης 33 εκτυπωτών ΟΚΙ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την συντήρηση και πλήρη υποστήριξη 33 εκτυπωτών ΟΚΙ, με κόστος ανά σελίδα, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 35.000,00 € προ Φ.Π.Α. 24%, ήτοι, 43.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04/03/2020 ημέρα Tετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή Τετάρτη 04/03/2020 και ώρα 09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275291, – 5292, -5290
-5289, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. για κάθε σχετική πληροφορία.

Διευκρίνηση στην υποβολή προσφοράς για τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2020

Θεμα: Διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή προσφοράς στον συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών (μεταφορά αρχείων – επίπλων και εκκενώσεις κτιρίων).

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους αναδόχους, οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά για τον υπ’ αρ. πρωτ. 32049/06-02-2020 (ΑΔΑ: Ω6Α646587Η-Μ4Σ – ΑΔΑΜ: 20PROC006253239) ότι λόγω προγραμματισμένης 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19/02/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-1, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου (1ος όροφος) μέχρι καιτην ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή Τετάρτη 19/02/2020 και ώρα 09:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΘΩΝΟΣ 10 ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι :

Τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού (υπ’ αριθμ. 9/2020, αριθμ. πρωτ. 32613/06-02-2020 και ΑΔΑ: ΩΡΩΧ46587Η-ΨΚΦ) με κατάθεση κλειστών προσφορών, για την εκμίσθωση για 12 + 2 έτη ακινήτου ιδιοκτησίας του, το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο μεγάρου επί της οδού Όθωνος 10 και Αμαλίας, στην Αθήνα, επιφάνειας 958,00 τ.μ. Το ελάχιστο προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα, ανέρχεται στις 20.000,00 €. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών – Τμήμα Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας

τηλ.: 2103275085, 2103275086

e-mail: t.periousias@eteaep.gov.gr

Συνημμένο το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. 9/2020, αριθμ. πρωτ. 32613/06-02-2020 και ΑΔΑ:ΩΡΩΧ46587Η-ΨΚΦ διακήρυξης:

Συνοπτικός Διαγωνισμός υπηρεσίας Προσδιορισμού Μισθωτικής αξίας εννέα ακινήτων και Μισθωτικής και Αγοραίας αξίας ενός ακινήτου, ιδιοκτησίας ΕΤΕΑΕΠ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό  για την ανάθεση της υπηρεσίας του προσδιορισμού της μισθωτικής αξίας εννέα(9) ακινήτων και του προσδιορισμού της μισθωτικής αξίας και της αγοραίας αξίας ενός(1) ακινήτου, ιδιοκτησίας του ΕΤΕΑΕΠ, από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών  προϋπολογιζόμενης δαπάνης έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), προ ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/02/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στην Αίθουσα Δ.Σ. (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου (1ος όροφος) μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή, Πέμπτη  20/02/20  και ώρα  09:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -289,-290, -291, -292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2020 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ)»

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών (μεταφορά αρχείων – επίπλων και εκκενώσεις κτιρίων), με προϋπολογιζόμενη δαπάνη20.000,00€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ), προ Φ.Π.Α., ήτοι 24.800,00 € (είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18/02/2020 ημέραΤρίτη και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας του Ταμείου (1ος όροφος) μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή, Τρίτη 18/02/2020  και ώρα  09:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, στην οδό Φιλελλήνων 13-15 (Αθήνα), στον 2ο όροφο, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3275026, -289, –290- 291, -292 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 15:00 για κάθε σχετική πληροφορία. Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου www.eteaep.gov.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ για την 19/02/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 43

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 43  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 2η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 08.00΄ έως 15.00΄  και στο email: t.periousias@eteaep.gov.gr,
Υπεύθυνη επικοινωνίας κ.Βασιλική Μπουρδούβαλη.